پمپ بنزین

قطع کن نازل پمپ بنزین
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
دیسپنسر
مهر ۱, ۱۳۹۸

پمپ بنزین

به مجموعه تاسیساتی که بمنظور عرضه وفروش سوخت برای وسایل نقلیه موتوری احداث میگردد “پمپ بنزین” یا “جایگاه سوخت” میگویند. پرفروشترین سوخت مصرف شده در طی سالهای اخیر دردنیا بنزین بوده است ودر رتبه های بعدی سایر سوختها مانند گازوییل، گاز طبیعی، سوخت مایع، اتانول و … قرار دارد.

دریک جایگاه تحویل سوخت بوسیله دیسپنسر انجام میگردد. این دستگاه وظیفه اندازگیری، محاسبه قیمت، وتحویل مناسب سوخت رابر عهده دارد. در استانداردهای قدیمتر بجای دیسپنسر از تلمبه استفاده می گشت که علاوه بر موارد فوق مکش یاپمپ کردن سوخت رانیز خود دستگاه انجام میداد.

بطور معمول دریک جایگاه واحدهای جنبی دیگری ازجمله فروشگاه، رستوران وسایر واحدهای خدماتی دیگر نیز وجود دارد که به صورت اقماری در کنار جایگاه قرار میگیرند ودر صورت کامل بودن امکانات وفضای آنها یک مجتمع خدماتی ورفاهی راتشکیل خواهند داد.

تعداد جایگاه های عرضه سوخت درکشورهای مختلف دنیا بسته بشرایط آنها دارای رشد ویا نزول میباشد، به عنوان مثال انگلستان تا سال ۱۹۹۲ بارشد تعداد جایگاههای خود به رقم ۱۸۰۰۰ جایگاه در آن سال رسید وسپس باکاهش جایگاههای سوخت درآن کشور، تعداد جایگاهها به ۸۴۵۵ عدد درسال ۲۰۱۳ رسیده است. رشد ویانزول تعداد جایگاهها در هر کشور بسته به شرایط اقتصادی وفرهنگی آن کشور قابل پیش بینی است. عموم کشورهای توسعه یافته واروپایی با توجه به کیفیت خدمات ناوگان عمومی، دسترسی مناسب بحمل ونقل هوایی وریلی، تراکم شهری وفراهم بودن بستر وفرهنگ استفاده از وسایل غیر موتوری درحمل ونقل شهری، کاهش درتعداد جایگاه را تجربه میکنند. درسوی دیگر درایران باتوجه بپیش بینی موجود برای رشد تعداد خودروهای شخصی در آینده، مسافت های زیاد بین شهری، وجاده ای بودن پایه حمل ونقل کشور نیاز به جایگاههای بیشتر ورشد دراین راستا راتجربه میکند.

عرضه بنزین رادر ابتدا داروخانه‌ها بعهده داشتندو برای اولین بار خانم بنز در سال ۱۸۸۸ ازاولین فروشنده بنزین که داروخانه‌ای درویزلخ بود باک اتوموبیل خود راپر کرد. سپس کارخانه فورد درامریکا با تولید  انبوه خودروهایی که قابل خرید برای قشر متوسط بود وفراگیر شدن خودرو شخصی درپی آن نیاز بساخت جایگاههای عرضه سوخت را افزایش داد وبه این ترتیب اولین جایگاه عرضه سوخت درجهان درسال ۱۹۰۵ درسنت لوییس میزوری امریکا ساخته شد.

اصول ساخت دراکثر جایگاههای سوخت یکسان میباشد، درایران رعایت استاندارد “ای پی اس” در رابطه بابرخی از بخشهای جایگاه الزامی است. به طور عام اکثر تاسیسات برقی ومکانیکی درجایگاه به صورت مدفون اجرا میشود، سکوها ومحل عرضه درپیشانی محوطه جانمایی شده و اطاقهای مدیریت، استراحت وبرق جایگاه درمحلی با دید مستقیم ونزدیکترین دسترسی بسکوها پیش بینی میشود. بسته بتعداد فراورده ازیک یاچند مخزن زیرزمینی استفاده شده واین مخازن مطابق با نقشه ها وضوابط موجود بصورت ضد انفجار اجرا میگردند. بسته به استاندارهای کشورها این مخازن باشرایط متفاوت ویا بصورت غیر مدفون نیز اجرا میگردند. سوخت مخازن معمولا بااستفاده از تانکرهای سوخت رسان به محل حمل وازطریق لوله های تخلیه، بمخزن وارد میگردد. محل تخلیه دربیرونی ترین نقطه جایگاه، باامکان فرار سریع تانکر وبدون سقف اجرا میگردد. برای حفظ روشنایی محل تخلیه میبایست ازچراغ های ضد انفجار استفاده شده یاارتفاع نصب چراغ به اندازه ای باشد که بخار سوخت امکان تولید انفجار نداشته باشد. دسترسی مستقیم به هرمخزن باید وجود داشته واین محوطه محصور نیز بایستی گردد.

محوطه مخازن جایگاه

لوله کشی جایگاه بصورت مدفون انجام میشود. برای هر فراورده یک مسیر بمخزن مربوطه بایستی فراهم باشد. درحال حاضر برای هر مسیر یک خط لوله مستقل اجرا میشود؛ اما در روش های پیشرفته تر تمامی دسترسیها بوسیله تنها یک لوله تامین میگردد، این لوله درداخل خود بچندین بخش ولوله دیگر تقسیم شده کهریک برای یکی از فراوردهها استفاده میشود. در این روش امکان جلوگیری از خروج بخارات سوخت وبازیافت آن از باک خودرو  وجود دارد. بخار سوخت علاوه برمورد ذکر شده درهنگام تخلیه تانکر سوخت رسان نیز ممکن است بفضا وارد شود. برای جلوگیری ازخروج بخارات بنزین به اتمسفر درهنگام تخلیه سوخت ازتانکر ازمجموعه ای ازلوله کشیهای مرتبط باهم وباجزییات خاص استفاده میشود که باعنوان طرح کهاب درایران درحال اجرا میباشد. در این سیستم تاسیسات وتجهیزات تخلیه بگونه ای طراحی میشوند که تحمل فشاری بالاتر ازفشار اتمسفر راداشته وبه این ترتیب محیط بیرون مخزن رااز داخل آن تاحدودی ایزوله مینماید. بااین روش سیستم  تحمل فشاری بالاتر از فشار اتمسفر راخواهد داشت. به این ترتیب فشار مثبت موجود هنگام تخلیه سوخت از تانکر موجب خروج بخارات به اتمسفر نخواهد شد، همچنین درزمان کاسته شدن سطح سوخت مخزن باجلوگیری ومسدود بودن مسیرهای خروج بخار بنزین از مخزن، از تبخیر سوخت ممانعت میشود.