قطع کن نازل پمپ بنزین

پمپ بنزین
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

قطع کن نازل پمپ بنزین

وظیفه:

قطع کن پمپ بنزین مکانیزمی در داخل نازل پمپ یا دیسپنسر سوخت میباشد که بوسیله آن در صورت رسیدن سطح سوخت به لبه لوله نازل ادامه سوختگیری را جهت جلوگیری از سرریز سوخت متوقف میکند. ب

مشخصات:

در پمپ بنزین ها برای دیدن قطع کن نازل باید انتهای لوله نازل را نگاه نمایید. معمولا در انتهای لوله نازل بسته به مکانیزم طراحی شده نازل در داخل لوله اصلی سوراخ یا لوله باریک دیگری قابل مشاهده است که این لوله در هنگام سوختگیری وظیفه برگشت فراورده به هنگام رسیدن سوخت به محل سرنازل را دارد. ب

در حالت عادی لوله بوسیله هوا دارای فشار عادی اتمسفر میباشد که در هنگام رسیدن سوخت به سر نازل بنزین فراورده در داخل لوله قطع کن در جهت معکوس جریان حرکت کرده و باعث فشرده شدن دیافراگمی در بالای نازل شده که این دیافراگم با حرکت خود باعث بسته شدن دریچه عبور شیر داخل نازل می شود. ب

در شکل زیر تصویری از نحوه عملکرد قطع کن روی نازل تلمبه های پمپ بنزین ها نمایش داده شده. ب